PWG

Verify entrepreneur and check if it is trustworthy.

What kind of data I will get

By using this integration, you can generate report about company. What you need is one of three identifiers:

 • NIP
 • REGON
 • KRS number

In response, you will receive json based report with detailed informations about company, their status and financial status.

Input data definition

Only ONE identifier listed below is required to generate report from PWG

{
 "nip": "5224158027",
 "regon": "123123123",
 "krs": "0000823971"
}

Output data

In the response from PWG, you will find detailed information about the company, its status and address details.

{
  "pwg":{
   "fun":"getfull",
   "mod":"firma",
   "data":{
     "id":8614186,
     "krs":"",
     "nip":"1250410231",
     "regon":"365840906",
     "nazwa":"A & A Consulting Andrzej Kowalski",
     "status":"aktywna",
     "data_zakonczenia":"",
     "data_rejestracji":"2017-01-01",
     "forma_pr":"dg",
     "forma_pr_txt":"Dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcza",
     "adres":"ul. Partyzant\u00f3w",
     "miasto":"Sulej\u00f3wek",
     "numer":"23",
     "lokal":"",
     "kod_pocztowy":"05071",
     "poczta":"Sulej\u00f3wek",
     "powiat":"mi\u0144ski",
     "wojew":"Mazowieckie",
     "kapital":"0.00",
     "liczba_zatrud":"1",
     "last_update":"2022-03-22 16:50:56",
     "konta_bankowe_vat":{
      "data":"2019-09-02",
      "removalBasis":null,
      "removalDate":null,
      "status":"Czynny",
      "numery_kont":[
        "33114020040000360276642699"
      ]
     },
     "konta_bankowe":[
      "33114020040000360276642699"
     ],
     "sudop":{
      "suma_minimis":null,
      "suma_minimis_date":null,
      "suma_covid":null,
      "suma_covid_date":null
     },
     "phone":[
      
     ],
     "www":[
      
     ],
     "email":[
      
     ],
     "alerty":{
      "adresy_pow_ilosc":0
     },
     "zalezne":[
      
     ],
     "aktywnosc":[
      
     ],
     "zarzad_nazwa_organu":[
      
     ],
     "zarzad_sposob_reprezentacji":[
      
     ],
     "likwidacje":[
      
     ],
     "zawieszenia":[
      
     ],
     "post_ukladowe":[
      
     ],
     "rozw_unie":[
      
     ],
     "rest_napr":[
      
     ],
     "kurator":[
      
     ],
     "upadlosc":[
      
     ],
     "zaleglosci":[
      
     ],
     "wierzytelnosci":[
      
     ],
     "egzekucje":[
      
     ],
     "okolicznosci_powstania":[
      
     ],
     "opis_sposobu_powstania":[
      
     ],
     "informacje_o_statucie":[
      
     ],
     "przeksztalcenia":[
      
     ],
     "zarzad_komis":[
      
     ],
     "wzmianki":[
      
     ],
     "kapital_zakladowy":"",
     "kapital_docelowy":"",
     "liczba_emisji_akcji":"",
     "wartosc_akcji_nominalna":"",
     "kapital_wplacony":"",
     "warunkowe_podwyzszenie_nominal":"",
     "kapital_zakladowy_kwota":"",
     "kapital_zakladowy_nominal":"",
     "aport_udzialy":[
      
     ],
     "krs_rok_obrotowy":"",
     "oddzialy":[
      
     ],
     "udzialowcy":[
      
     ],
     "zawieszenie_ceidg":"",
     "main_pkd":"6202Z",
     "pkd":"6202Z 4799Z 6399Z 6619Z 6621Z 6810Z 6920Z 7021Z 7022Z 7311Z 7312A 7312B 7312C 7312D 7320Z 7430Z",
     "main_pkd_txt":[
      {
        "name":"Dzia\u0142alno\u015b\u0107 zwi\u0105zana z doradztwem w zakresie informatyki",
        "pkdn":"6202Z"
      }
     ],
     "pkd_txt":[
      {
        "name":"Pozosta\u0142a sprzeda\u017c detaliczna prowadzona poza sieci\u0105 sklepow\u0105, straganami i targowiskami",
        "pkdn":"4799Z"
      },
      {
        "name":"Dzia\u0142alno\u015b\u0107 zwi\u0105zana z doradztwem w zakresie informatyki",
        "pkdn":"6202Z"
      },
      {
        "name":"Pozosta\u0142a dzia\u0142alno\u015b\u0107 us\u0142ugowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana",
        "pkdn":"6399Z"
      },
      {
        "name":"Pozosta\u0142a dzia\u0142alno\u015b\u0107 wspomagaj\u0105ca us\u0142ugi finansowe, z wy\u0142\u0105czeniem ubezpiecze\u0144 i fundusz\u00f3w emerytalnych",
        "pkdn":"6619Z"
      },
      {
        "name":"Dzia\u0142alno\u015b\u0107 zwi\u0105zana z ocen\u0105 ryzyka i szacowaniem poniesionych strat",
        "pkdn":"6621Z"
      },
      {
        "name":"Kupno i sprzeda\u017c nieruchomo\u015bci na w\u0142asny rachunek",
        "pkdn":"6810Z"
      },
      {
        "name":"Dzia\u0142alno\u015b\u0107 rachunkowo-ksi\u0119gowa; doradztwo podatkowe",
        "pkdn":"6920Z"
      },
      {
        "name":"Stosunki mi\u0119dzyludzkie (public relations) i komunikacja",
        "pkdn":"7021Z"
      },
      {
        "name":"Pozosta\u0142e doradztwo w zakresie prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej i zarz\u0105dzania",
        "pkdn":"7022Z"
      },
      {
        "name":"Dzia\u0142alno\u015b\u0107 agencji reklamowych",
        "pkdn":"7311Z"
      },
      {
        "name":"Po\u015brednictwo w sprzeda\u017cy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji",
        "pkdn":"7312A"
      },
      {
        "name":"Po\u015brednictwo w sprzeda\u017cy miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych",
        "pkdn":"7312B"
      },
      {
        "name":"Po\u015brednictwo w sprzeda\u017cy miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)",
        "pkdn":"7312C"
      },
      {
        "name":"Po\u015brednictwo w sprzeda\u017cy miejsca na cele reklamowe w pozosta\u0142ych mediach",
        "pkdn":"7312D"
      },
      {
        "name":"Badanie rynku i opinii publicznej",
        "pkdn":"7320Z"
      },
      {
        "name":"Dzia\u0142alno\u015b\u0107 zwi\u0105zana z t\u0142umaczeniami",
        "pkdn":"7430Z"
      }
     ],
     "angaz":{
      "firma":[
        {
         "id":"8302539",
         "name":"Andrzej",
         "surname":"Kowalski",
         "pesel":"72041407074",
         "rola":"dg",
         "stanowisko":"W\u0142a\u015bciciel",
         "start":"2017-01-01",
         "koniec":"9999-12-31"
        }
      ]
     },
     "finance":[
      
     ]
   }
  }
}