CEIDG

Get informations about sole proprietorship companies

What kind of data I will get

By using this integration, you will get information about sole proprietorship companies. This data will be taken from the government data register.

In response, you will receive data in the original structure and mapped to our data model.

More informations about this service you can find here

Input data definition

Only NIP is required to download data from CEIDG

{
 "nip": "5249569778"
}

Output data

In the response from CEIDG, you will find detailed information about the company, its status and address details.
The output is present in both custom mapped and raw CEIDG API response models.

{
  "ceidg":{
   "soleProprietorship":[
     {
      "id":"b214d174-4c9c-4674-b32b-306e9921cebb",
      "name":"MERES TOMASZ LUBICZYK",
      "registerDate":"2015-06-01",
      "registryAddress":{
        "street":"ul. Sosnowa 21",
        "city":"Lesko",
        "country":"PL",
        "postalCode":"35-500",
        "terc":"1827011",
        "simc":"0853510"
      },
      "correspondenceAddress":{
        "street":"ul. Sosnowa 21",
        "city":"Lesko",
        "country":"PL",
        "postalCode":"35-500",
        "terc":"1827011",
        "simc":"0853510"
      },
      "owner":{
        "name":"TOMASZ",
        "surname":"LUBICZYK",
        "nip":"5249569778",
        "regon":"391400417"
      },
      "citizenship":[
        {
         "symbol":"PL",
         "country":"Polska"
        }
      ],
      "activityClassifications":[
        {
         "value":"6201Z",
         "type":"PKD"
        },
        {
         "value":"6202Z",
         "type":"PKD"
        }
      ],
      "status":"ACTIVE"
     }
   ]
  },
  "rawResponses":{
   "ceidg":{
     "firma":[
      {
        "id":"B214D174-4C9C-4674-B32B-306E9921CEBB",
        "nazwa":"MERES TOMASZ LUBICZYK",
        "adresDzialalnosci":{
         "ulica":"ul. Sosnowa",
         "budynek":"21",
         "miasto":"Lesko",
         "wojewodztwo":"PODKARPACKIE",
         "powiat":"leski",
         "gmina":"Lesko",
         "kraj":"PL",
         "kod":"35-500",
         "terc":"1827011",
         "simc":"0853510",
         "ulic":"10598"
        },
        "adresKorespondencyjny":{
         "ulica":"ul. Sosnowa",
         "budynek":"21",
         "miasto":"Lesko",
         "wojewodztwo":"PODKARPACKIE",
         "powiat":"leski",
         "gmina":"Lesko",
         "kraj":"PL",
         "kod":"35-500",
         "terc":"1827011",
         "simc":"0853510",
         "ulic":"10598"
        },
        "wlasciciel":{
         "imie":"TOMASZ",
         "nazwisko":"LUBICZYK",
         "nip":"5249569778",
         "regon":"391400417"
        },
        "obywatelstwa":[
         {
           "symbol":"PL",
           "kraj":"Polska"
         }
        ],
        "pkd":[
         "6201Z",
         "6202Z"
        ],
        "pkdGlowny":"6201Z",
        "dataRozpoczecia":"2015-06-01",
        "dataWznowienia":"2018-01-23",
        "status":"AKTYWNY",
        "numerStatusu":1,
        "email":"[email protected]",
        "wspolnoscMajatkowa":0,
        "link":"https://dane.biznes.gov.pl/api/ceidg/v2/firma/B214D174-4C9C-4674-B32B-306E9921CEBB"
      }
     ],
     "properties":{
      "dc:title":"firma",
      "dc:description":"Zwraca szczegółowe dane firmy",
      "dc:language":"pl-PL",
      "schema:provider":"Ministerstwo Rozwoju i Technologii",
      "schema:datePublished":"2022-05-19 05:06:54"
     }
   }
  }
}

Output data model structure

A detailed description of the response structure using the swagger standard.

openapi: 3.0.1
info:
 title: TL CEIDG output model definition
 version: v1
components:
 schemas:
  Ceidg: 
   type: object
   properties:
    soleProprietorship: 
     $ref: '#/components/schemas/Company'
  RawResponses:
   type: object
   properties:
    ceidg:
    type: object
    properties:
     firma:
     $ref: '#/components/schemas/Firma'
  Adres:
   type: object
   properties:
    ulica:
     type: string
    budynek:
     type: string
    lokal:
     type: string
    miasto:
     type: string
    wojewodztwo:
     type: string
    powiat:
     type: string
    gmina:
     type: string
    kraj:
     type: string
    kod:
     type: string
    skrytkaPocztowa:
     type: string
    opisNietypowegoMiejsca:
     type: string
    adresat:
     type: string
    terc:
     type: string
    simc:
     type: string
    ulic:
     type: string
   additionalProperties: false
  Osoba:
   type: object
   properties:
    imie:
     type: string
    nazwisko:
     type: string
    nip:
     type: string
    nipUchylony:
     type: boolean
    nipUniewaznienie:
     type: boolean
    regon:
     type: string
  Obywatelstwo:
   type: object
   properties:
    symbol:
     type: string
    kraj:
     type: string
   additionalProperties: false
  Status:
   enum:
    - AKTYWNY
    - WYKRESLONY
    - ZAWIESZONY
    - OCZEKUJE_NA_ROZPOCZECIE_DZIALANOSCI
    - WYLACZNIE_W_FORMIE_SPOLKI
   type: string
   format: int32  
  Spolka:
   type: object
   properties:
    nip:
     type: string
    regon:
     type: string
    dataZawieszenia:
     type: string
     format: date-time
   additionalProperties: false
  Zakaz:
   type: object
   properties:
    typ:
     type: string
    opis:
     type: string
    okres:
     type: string
    dataWydania:
     type: string
     format: date-time
    dataUprawomocnienia:
     type: string
     format: date-time
   additionalProperties: false
  Upadlosc:
   type: object
   properties:
    rodzajInformacji:
     type: string
    dataOrzeczenia:
     type: string
     format: date-time
    imie:
     type: string
    naziwsko:
     type: string
    nip:
     type: string
   additionalProperties: false
  Sukcesja:
   type: object
   properties:
    dataUstanowienia:
     type: string
     format: date-time
    imie:
     type: string
    nazwisko:
     type: string
    nip:
     type: string
    obywatelstwa:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Obywatelstwo'
    adresKorespondencyjny:
     allOf:
      - $ref: '#/components/schemas/Adres'
    email:
     type: string
    www:
     type: string
    telefon:
     type: string
    adresDoreczenElektronicznych:
     type: string
    innaFormaKonaktu:
     type: string
   additionalProperties: false
  KwalifikacjaZawodowa:
   type: object
   properties:
    dataEgzaminu:
     type: string
     format: date-time
    dataUniewaznienia:
     type: string
     format: date-time
    rodzajKwalifikacji:
     type: integer
     format: int32
    zawod:
     type: string
    wydanyPrzez:
     type: string
    symbolZawodu:
     type: string
    wprowadzonyPrzez:
     type: string
   additionalProperties: false
  Uprawnienie:
   type: object
   properties:
    dataOd:
     type: string
     format: date-time
    dataDo:
     type: string
     format: date-time
    nazwa:
     type: string
    opis:
     type: string
    wprowadzonePrzez:
     type: string
   additionalProperties: false
  Ograniczenie:
   type: object
   properties:
    dataOd:
     type: string
     format: date-time
    dataDo:
     type: string
     format: date-time
    nazwa:
     type: string
    opis:
     type: string
    wprowadzonePrzez:
     type: string
   additionalProperties: false
  Kurator:
   type: object
   properties:
    ustanowienieKuratora:
     type: string
     format: date-time
    trybRestrykcji:
     type: string
    dataRestrykcji:
     type: string
     format: date-time
    wprowadzonePrzez:
     type: string
    imie:
     type: string
    nazwisko:
     type: string
    nip:
     type: string
   additionalProperties: false
  Firma:
   type: object
   properties:
    id:
     type: string
    nazwa:
     type: string
    adresDzialalnosci:
     allOf:
      - $ref: '#/components/schemas/Adres'
    adresyDzialalnosciDodatkowe:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Adres'
    adresKorespondencyjny:
     allOf:
      - $ref: '#/components/schemas/Adres'
    wlasciciel:
     allOf:
      - $ref: '#/components/schemas/Osoba'
    obywatelstwa:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Obywatelstwo'
    pkd:
     type: array
     items:
      type: string
    pkdGlowny:
     type: string
    spolki:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Spolka'
    dataRozpoczecia:
     type: string
     format: date-time
    dataZawieszenia:
     type: string
     format: date-time
    dataZakonczenia:
     type: string
     format: date-time
    dataWykreslenia:
     type: string
     format: date-time
    dataWznowienia:
     type: string
     format: date-time
    status:
     allOf:
      - $ref: '#/components/schemas/Status'
    numerStatusu:
     type: integer
     format: int32
    telefon:
     type: string
    email:
     type: string
    www:
     type: string
    adresDoreczenElektronicznych:
     type: string
    innaFormaKonaktu:
     type: string
    wspolnoscMajatkowa:
     type: integer
     format: int32
    wspolnoscMajatkowaDataUstania:
     type: string
     format: date-time
    dataZgonu:
     type: string
     format: date-time
    zarzadSukcesyjnyDataUstanowienia:
     type: string
     format: date-time
    zarzadSukcesyjnyDataWygasniecia:
     type: string
     format: date-time
    podstawyPrawneWykreslenia:
     type: array
     items:
      type: string
    zakazy:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Zakaz'
    upadlosci:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Upadlosc'
    zarzadcaSukcesyjny:
     allOf:
      - $ref: '#/components/schemas/Sukcesja'
    kwalifikacjeZawodowe:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/KwalifikacjaZawodowa'
    uprawnienia:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Uprawnienie'
    ograniczenia:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Ograniczenie'
    ograniczeniaZdolnosciPrawnej:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Kurator'
    link:
     type: string
   additionalProperties: false
  Company:
   type: object
   properties:
    id:
     type: string
    name:
     type: string
    registerDate:
     type: string
     format: date-time
    registryAddress:
     allOf:
      - $ref: '#/components/schemas/Address'
    correspondenceAddress:
     allOf:
      - $ref: '#/components/schemas/Address'
    owner:
     allOf:
      - $ref: '#/components/schemas/Person'
    citizenship:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Citizenship'
    activityClassifications:
     type: array
     items:
      type: object
      properties:
       value: 
        type: string
       type:
        type: string
    status:
     allOf:
      - $ref: '#/components/schemas/Status'
   additionalProperties: false
  Address:
   type: object
   properties:
    street:
     type: string
    city:
     type: string
    country:
     type: string
    postalCode:
     type: string
    adressed:
     type: string
    terc:
     type: string
    simc:
     type: string
   additionalProperties: false
  Person:
   type: object
   properties:
    name:
     type: string
    surname:
     type: string
    nip:
     type: string
    regon:
     type: string
  Citizenship:
   type: object
   properties:
    symbol:
     type: string
    country:
     type: string
   additionalProperties: false